Vendor Login {{cus_data.vendor_code}}

ลำดับ เลขที่ใบเสนอ งานที่เสนอ โครงการ วันที่แนบ เอกสาร
{{$index+1}} {{q.quotation_no}} {{q.quotation_title}} {{q.project_name}} {{q.created_date}}
* เลขที่ใบเสนอราคา
* งานที่เสนอ (ไม่เกิน 200 ตัวอักษร)
* โครงการ
* อัพโหลดได้ 1 ไฟล์ และ ขนาดไม่เกิน 3 MB

*** หากแนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่ม "อัพโหลดไฟล์" ทุกครั้งก่อนบันทึกข้อมูลด้วยนะคะ ***