Vendor Login {{cus_data.vendor_code}}   
ต้องการแก้ไขพิมพ์รายละเอียดในช่องด้านล่าง...
  • {{country_info}}
ต้องการแก้ไขพิมพ์รายละเอียดในช่องด้านล่าง...
  • {{amphur_info}}
ต้องการแก้ไขพิมพ์รายละเอียดในช่องด้านล่าง...
  • {{dist_info}}
ต้องการแก้ไขพิมพ์รายละเอียดในช่องด้านล่าง...
  • {{zip_info}}


ต้องการแก้ไขพิมพ์รายละเอียดในช่องด้านล่าง...
  • {{country_info2}}
ต้องการแก้ไขพิมพ์รายละเอียดในช่องด้านล่าง...
  • {{amphur_info2}}
ต้องการแก้ไขพิมพ์รายละเอียดในช่องด้านล่าง...
  • {{dist_info2}}
ต้องการแก้ไขพิมพ์รายละเอียดในช่องด้านล่าง...
  • {{zip_info2}}ปี พ.ศ.
รายได้รวม (บาท)
กำไร/ขาดทุน (บาท)
ปี พ.ศ.
รายได้รวม (บาท)
กำไร/ขาดทุน (บาท)
ปี พ.ศ.
รายได้รวม (บาท)
กำไร/ขาดทุน (บาท)

* ชื่อ(ไทย) / สกุล(ไทย) / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล / ตำแหน่ง *
รายการสินค้า ประเภทคู่ค้า กลุ่มงาน ลบสินค้า

ประเภทคู่ค้า
กลุ่มคู่ค้า
รายการสินค้า

ลำดับ รายการไฟล์แนบ ดูรายละเอียด อัพโหลด
1 สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท/หจก.
2 สำเนาบัตรประชาชน (บุคคลธรรมดา)
3 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20 (กรณีจด VAT)
4 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร / Statement
5 Company Profile
6 Company Profile (กรณีมีไฟล์เก็บแบบ Online อยู่แล้ว)
7 Company Catalogue
8 Company Catalogue (กรณีมีไฟล์เก็บแบบ Online อยู่แล้ว)